Skladatel 1


ročník: 1. ročník
předmět: Český jazyk
činnost: Široké spektrum od individuální, skupinové, frontální práce s žáky po stolní, karetní a pohybové hry
cíl: Upevnit analýzu a syntézu slabik dvojslabičných slov.
využití: Slovotvorba, slabika, dvojslabičné slovo, prostorová orientace (nahoře, dole, vlevo, vpravo), pojem řádek, sloupek, počty, velká tiskací písmena. Rozvoj slovní zásoby, sluchového vnímání, zrakového vnímání, logického myšlení, rozhodování a paměti.

popis: Pomůcka je určena pro předmět český jazyk v 1. třídě. Spadá do období tvoření prvních dvouslabičných slov z písmen M, L, S, P, A, E, I, Í, O, U. Pomůcka je využitelná k jakékoli učebnici živá abeceda.