Tripexo 1


ročník: 1. ročník
předmět: Český jazyk
činnost: Široké spektrum od individuální, skupinové, frontální práce s žáky po stolní, karetní a pohybové hry
cíl: Upevnit sluchovou analýzu první slabiky slova a rozlišit velké a malé tiskací písmo.
využití: Slovotvorba, slabika, prostorová orientace (nahoře, dole, vlevo, vpravo), pojem řádek, sloupek, počty, velká a malá tiskací písmena. Rozvoj slovní zásoby, sluchového vnímání, zrakového vnímání, logického myšlení, rozhodování a paměti.

popis: Pomůcka je určena pro předmět český jazyk v 1. třídě. Spadá do období tvoření prvních slabik z písmen M, L, S a P. Pomůcka je využitelná k jakékoli učebnici živá abeceda.